Menu

Nasze działania

E-stypendysta: platforma edukacyjno informacyjna
Pożyczka Unijna Pożyczka Inwestycyjna z Premią PIzP
Zwązek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłeki
Rzetelna Firma
Program Regionalny
RSU KSU

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PLATFORMY INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PLATFORMY INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ

 

Łukta, dnia 7 maja 2013 roku
Znak sprawy: ZO – 04/e-S/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

tel./fax 89 648 45 54

NIP 741-15-33-316

 

2. PRZEDMIOT ZAPYTANIA: WYKONANIE PLATFORMY INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ

w ramach projektu pn. „E-stypendysta – platforma informacyjno-edukacyjna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Minimalne zasoby platformy zostały szczegółowo opisane poniżej. Platformę należy wykonać zgodnie z ustaleniami określonymi z zamawiającym.

MINIMALNE ZASOBY PLATFORMY:

 • Część Informacyjna (opisowa) – bez możliwości edytowania treści przez użytkowników;
 • Baza danych – pozwalająca na bieżące uzupełnianie i aktualizowanie informacji;
 • Multimedia – fotografie, filmy;
 • Rejestracja i panel logowania;
 • Wnioski internetowe” – aplikacja pozwalająca na składanie wniosków zainteresowanym kandydatom;
 • Aktualności – możliwość aktualizacji danych tylko przez zespół koordynujący;
 • Szkolenia e-learning z różnego zakresu – możliwość aktualizacji danych tylko przez zespół koordynujący;
 • Baza instytucji – zawiera dane teleadresowe instytucji, organizacji wspierających rozwój regionu, a przede wszystkim realizujące programy dla młodzieży. Ponadto do bazy będą dodawane automatycznie instytucje, które zarejestrują się na portalu;
 • Internetowa baza inicjatyw – baza zawierająca pomysły na przedsięwzięcia związane z aktywizacją lokalnych środowisk, a przede wszystkim stypendystów. To także wykaz podejmowanych inicjatyw umożliwiających różnym osobom i instytucjom włączenie się w ich realizację. W ramach tego modułu będzie propagowany wolontariat oraz inicjatywy podejmowane przez samych stypendystów na rzecz swojego środowiska;
 • Baza wiedzy i doświadczeń – zalogowane w systemie osoby, instytucje i organizacje będą mogły umieszczać ciekawe artykuły, pomysły, treści edukacyjne, zrealizowane projekty, przedsięwzięcia z zakresu aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, które wyróżniają się pod względem efektów realizacji i trwałości wyników. Prezentacja najlepszych dokonań stypendystów, zachęcenie młodzieży do zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji. W niniejszym module przewiduje się  kilka kategorii tematycznych, w ramach których będzie można zamieszczać treści związane z poruszaną w nich tematyką.
 • Forum – podzielone na dwie sekcje: zamkniętą dla zarejestrowanych użytkowników i otwartą dla wszystkich użytkowników zainteresowanych tematyką projektu. Proces rejestracji jest moderowany przez administratora portalu.
 • Korepetycje – baza wiedzy nt. podstawowych zagadnień związanych z nauką w szkole. Treści przygotowane zostaną przez uzdolnionych stypendystów, ponadto będzie można zadawać nowe pytania. Zamieszczane będą również krótkie treści edukacyjne przygotowane przez stypendystów.
 • Newsletter – możliwość redagowania i wysyłania powiadomień mailowych z informacją do osób zalogowanych.

 Podstawowy program „Wnioski Internetowe” pracuje w oparciu o elementy:

1.     Internetowy

a)     Aplikacja internetowa umieszczona na serwerze www u Providera

b)    Zalecany system operacyjny z rodziny Linux – Debian 4.0

c)     Serwer www – Apacze2

d)    Język skryptowy w oparciu o PHP5 (HTML, CSS, JavaScript [Ajax])

e)     Baza danych – MySQL5

f)     Serwer FTP

g)    Szyfrowanie danych – SSL

h)     Transmisja danych (socket) Klient port 8189

i)      Wymiana danych – dokument XML, strumienie binarne

2.     BackOffice

a)     Baza danych – Firebird 2.5.1. 64 bitowy

b)    Transmisja danych (socket) Serwer port 8189

c)     System operacyjny Windows Serwer 2012

d)    Wymiana danych – dokument XML, strumienie binarne

e)     Szyfrowanie danych – SSL

f) Utworzenie bazy danych

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Platformę należy wykonać i uruchomić w sieci w dwóch etapach:

a)        I etap uruchomienie zakładki „Wnioski internetowe” – najpóźniej do dnia 28 czerwca 2013 r.

b)        II etap uruchomienie pozostałych treści – najpóźniej do dnia 30 lipca 2013 r.

4. Pomoc techniczna w obsłudze platformy  min. 1 rok

5. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć osobiście w Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta, pok. nr 2, listem poleconym, za pośrednictwem kuriera lub mailowo na adres: s.wyszynska@frrl.org.pl. Termin składania ofert upływa dnia 3 czerwca 2013 r. o godz. 12.00. Decyduje data wpływu oferty do FRRŁ.

 

6. TERMIN WYBORU OFERTY:

Wybór oferty nastąpi do dnia 5 czerwca 2013 r. do godz. 15.00.

 

7. KRYTERIA WYBORU:

Lp. Kryterium Ocena Waga Max. liczba punktów
1. Cenę brutto zamówienia 1-5 10 50
2. Zasoby platformy 1-5 8 40
3. Pomoc techniczna w obsłudze platformy 1-5 2 10
Razem 100

Każde z trzech wymienionych kryteriów będzie ocenione na wg skali od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. Oceny zostaną przemnożone przez wagę ustaloną dla danego kryterium i w ten sposób uzyskana zostanie liczba punktów oceny danego kryterium. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o wskazane kryteria.

 

8. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Na podstawie faktury, płatnej w terminie 30 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Faktury zostaną wystawione przez wykonawcę po przyjęciu przez Zamawiającego protokołu odbioru i zainstalowaniu sprzętu biurowego w siedzibie Fundacji.

 

9. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Sylwia Wyszyńska – tel./fax 89 648 45 54, e-mail: s.wyszynska@frrl.org.pl

 

10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

11. ZAŁĄCZNIKI:

Zobacz również

ZMIANA GODZIN PRACY

ZMIANA GODZIN PRACY

30 sierpnia, 2019

Uprzejmie informujemy, iż dnia 30 sierpnia br. (piątek)  biuro fundacji w Łukcie i Wypożyczalnia sprzętu turystyczno-rekreacyjnego będą czynne do godz. 13.00.  Za utrudnienia przepraszamy.

więcej
ZMIANA GODZIN OTWARCIA PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH

ZMIANA GODZIN OTWARCIA PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH

30 sierpnia, 2019

Uprzejmie informujemy, iż punkty konsultacyjne w Ostródzie i Iławie w piątek 30.08. będą czynne wyjątkowo od godziny 9.00 do 13.00.

więcej
Zmiana terminów otwarcia punktów informacyjny oraz fundacji

Zmiana terminów otwarcia punktów informacyjny oraz fundacji

9 sierpnia, 2019

Uprzejmie informujemy, iż punkty konsultacyjne w Ostródzie i Iławie będą czynne w poniedziałek 12.08.2019, wtorek 13.08.2019 i środę 14.08.2019. W piątek 16.08.2019 biuro fundacji, wypożyczalnia i …

więcej
STYPENDIA POMOSTOWE – TRWA NABÓR WNIOSKÓW

STYPENDIA POMOSTOWE – TRWA NABÓR WNIOSKÓW

17 czerwca, 2019

Trwa nabór wniosków na Stypendia Pomostowe !!!  Program kierowany jest do tegorocznych maturzystów mieszkających na obszarze Gmin: Łukta, Morąg, Ostróda, Miłomłyn, Gietrzwałd i Dąbrówno.   Podstawowe …

więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji