Menu

Nasze działania

E-stypendysta: platforma edukacyjno informacyjna
Pożyczka Unijna Pożyczka Inwestycyjna z Premią PIzP
Zwązek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłeki
Rzetelna Firma
Program Regionalny
RSU KSU

Statut Fundacji

STATUT

FUNDACJI  ROZWOJU  REGIONU  ŁUKTA

( tekst jednolity )

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 Fundacja pod nazwą „Fundacja Rozwoju Regionu Łukta” zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:

1. Andrzeja Niczuka zamieszkałego Wilimowo 2 gm. Jonkowo, 11-041 Olsztyn,

2. Benedykta Puczkowskiego zamieszkałego Karnity 7/2, 14-140 Miłomłyn,

3 .Ryszarda Smoleja zamieszkałego Łukta  14 – 105, ul. Topolowa 1,

4. Tadeusza Sobierajskiego zamieszkałego Morąg 14 – 300, ul. Kujawska 8 m. 12,

5. Mariana Sontowskiego zamieszkałego Łukta 14 – 105, ul. Ostródzka 35,

6. Paula Leuenbergera obywatela Szwajcarii,

7. Romualda Szyłejko zamieszkałego Łukta 14 – 105, ul. Ostródzka 36,

8. Wojciecha Szymańskiego zamieszkałego Woryty 78, 11 – 036 Gietrzwałd,

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym przez notariusza Zofię Krysik w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy Placu Dąbrowskiego 7, za numerem repertorium A Wr 1564/95 z dnia 27 czerwca 1995 r. i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm) oraz niniejszego statutu.

 

Fundatorzy pragną aby Fundacja powołana do życia niniejszym aktem, kontynuowała cele i zadania zapoczątkowane w Regionie Łukta przez Polsko – Szwajcarski Program Regionalny, utworzony na mocy porozumienia, zawartego w dniu 18 listopada 1991 roku pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Konfederacji Szwajcarii.

§ 2

 

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3

 

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Łukta.

 

§ 4

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności region Łukty oraz okolic dalej zwany Regionem Łukta lub Regionem.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 5

 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek i fundacji.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 

§ 6 

skreślony 

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 8

Właściwym ministrem jest minister Rozwoju Regionalnego.

 

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

Fundacja została powołana w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej, poprzez realizację zadań w zakresie:

1)     działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

2)     promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

3)     działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

4)     ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

5)     kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

6)     ochrony i promocji zdrowia,

7)     działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

8)     ratownictwa i ochrony ludności,

9)     pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w   kraju i za granicą,

10)   upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

11)    nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

12)   pomocy społecznej, w tym pomocy  rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz  wyrównywania szans tych rodzin i osób,

13)   działalności charytatywnej,

14)   podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

15)   działalności na rzecz mniejszości narodowych,

16)   upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

17)   ochrony przeciwpożarowej, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

18)   upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

19) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

20) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,

21)  działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

22)   promocji i organizacji wolontariatu,

23)    upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,

24 )  działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku  Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują zadania  określone  w pkt  1 – 23.

 

  §10

1. Cele i zadania określone w § 9 Fundacja realizuje, w szczególności poprzez

1/ współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami w tym międzynarodowymi, rządowymi, pozarządowymi, samorządowymi, społecznymi i związkowymi, a także podmiotami gospodarczymi,

2/ udzielanie pomocy finansowej oraz specjalistycznej w organizowaniu, prowadzeniu i rozwijaniu działalności, w tym działalności gospodarczej w formie:

a/ doradztwa w zakresie zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

b/ udzielania pożyczek i udostępniania środków finansowych tworzonym i istniejącym mikro, małym i średnim podmiotom gospodarczym,

c/ organizacji kursów, szkoleń i wykładów dla osób podnoszących posiadane lub zdobywających nowe kwalifikacje zawodowe,

d/ współpracy z instytucjami działającymi w zakresie pośrednictwa pracy i aktywizacji bezrobotnych,

3/ promocję kultury regionalnej w kraju i zagranicą,

4/ współpracę z instytucjami kultury i oświaty w organizowaniu konkursów, olimpiad i innych działań mających na celu popularyzację wiedzy, w tym wiedzy o Regionie i udzielanie tym placówkom pomocy finansowej;

5/ przyznawanie stypendiów dla:

a/ młodzieży szczególnie uzdolnionej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej,

b/ artystów i innych  osób realizujących cele Fundacji oraz mających twórcze dokonania w zakresie promocji Regionu.

6/ organizowanie i finansowanie forum umożliwiającego zapoznanie przedsiębiorców z najnowszymi sposobami zarządzania i nowoczesnymi technologiami,

7/ organizowanie i obsługę festynów, zjazdów, konferencji, targów, festiwali, giełd i szkoleń służących ożywieniu kulturalnemu, naukowemu i gospodarczemu,

8/ współpracę z ośrodkami regionalnymi w kraju i zagranicą na polu oświaty, kultury oraz przemysłu drobnego i rzemiosła,

9/ wspieranie inicjatyw gospodarczych przyczyniających się do ograniczenia bezrobocia oraz wzrostu gospodarczego w regionie,

10/ dofinansowywanie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej,

11/ inicjowanie, dofinansowywanie i prowadzenie działalności w zakresie kultury, oświaty, turystyki, sportu i rekreacji.

12/ wspieranie działalności naukowej, oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.

13/ wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, udzielanie pożyczek finansowych i poręczeń kredytowych.

14/ wspieranie finansowe działalności innych podmiotów i organizacji prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może tworzyć wyodrębnione księgowo fundusze, w szczególności Fundusze Pożyczkowe oraz Fundusz Stypendialny. Szczegółowy zakres organizacji i działania funduszy określają odrębne regulaminy uchwalane przez Zarząd Fundacji.

§ 11

W celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych Fundacja może:

a/ prowadzić samodzielnie w kraju i zagranicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie:

1. PKD 47.2          Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

2. PKD 61.90.Z   Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,

3. PKD 62.0         Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,

4. PKD 64.19.Z   Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

5. PKD 64.92.Z   Pozostałe formy udzielania kredytów,

6. PKD 64.99.Z   Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

7. PKD 68            Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,

8. PKD 77.3        Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,

9. PKD 82.19.Z   Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

10. PKD 82.9        Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

11. PKD 69.2         Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.

12. PKD 70.22       Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia  działalności gospodarczej i zarządzania.

13. PKD 85.59       Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

14. PKD 77.21.Z    Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjno-sportowego.

b/ wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami  Fundacji,

c/ uczestniczyć w spółkach prawa handlowego w tym z udziałem podmiotów zagranicznych  na zasadach określonych w stosownych przepisach prawa.

 

§ 12

 

Fundacja może zlecać prowadzenie i obsługę swoich spraw wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym działalność w określonych dziedzinach.

 

 

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 13

 

1.  Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 4.000 zł (cztery  tysiące złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz

środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

2.  Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 2.000 zł   (słownie: dwa tysiące złotych ).

 

§ 14

1.  Majątek Fundacji służy osiąganiu jej celów statutowych.

2.  Zysk Fundacji, z zastrzeżeniem § 17 jest przeznaczany w całości na realizację celów statutowych Fundacji, o ile nie służy pokryciu strat z lat ubiegłych.

 

§ 15

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w Rozdziale  VI niniejszego statutu.

2. Dochody z działalności gospodarczej przeznacza się na cele statutowe Fundacji oraz na  utrzymanie i rozwój zakładu.

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

 § 16

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1/  darowizn, spadków  i zapisów,

2/  wpłat pieniężnych przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej,

3/  z subwencji osób prawnych,

4/  dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

5/  dochodów z działalności gospodarczej,

6/  odsetek bankowych od środków finansowych Fundacji zdeponowanych na rachunkach bankowych,

7/ dochodów ze zbiorek publicznych, loterii, aukcji, przetargów organizowanych przez lub  na rzecz Fundacji,

8/  dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych,

9/  odsetek od udzielonych pożyczek,

10/  dalszych świadczeń fundatorów,

11/  innych zgodnych z prawem źródeł.

  § 17

 

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

 § 18

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 19

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 1.000 zł (jeden tysiąc) lub gdy  idzie o osobę zagraniczną kwotę w wysokości 1.000 EURO (jeden tysiąc) uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

 

 § 20

1. Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty i honorowy.

2. O przyznaniu tytułu sponsora Fundacji decyduje Rada Fundacji.

 

 

Rozdział IV

Organy i sposób zorganizowania Fundacji

 

§ 21

Organami Fundacji są:

a/ Rada Fundacji zwana dalej Radą,

b/ Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

§ 22

1. Fundatorzy wchodzą w skład Rady.

2. Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników.

§ 23

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych. 

§ 24

Do zakresu działania i kompetencji Rady należy:

1/ wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji oraz nadzór nad ich prawidłową  realizacją,

2/ opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji,

3/ wprowadzanie zmian w statucie fundacji,

4/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

5/ nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu,

6/ zatwierdzanie planów finansowych działalności Fundacji,

7/ zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium  Zarządowi,

8/ wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

9/ podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach wskazanych w poszczególnych postanowieniach niniejszego statutu,

10/ wykonywanie innych zadań określonych w poszczególnych przepisach statutu

11/ podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał w sprawie sposobu podziału zysku lub pokrycia straty Fundacji,

12/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości na wniosek Zarządu

13/ ustalania na wniosek Zarządu  zasad oprocentowania oraz wysokości stóp procentowych pożyczek  udzielanych z funduszu pożyczkowego Fundacji.

§ 25

1.  Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza   Rady na  okres 3 lat.

2. Przed upływem kadencji osoby wymienione w punkcie 1 mogą zostać odwołane na skutek:

a/ złożenia rezygnacji,

b/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,

3. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. W posiedzeniach Rady uczestniczy z głosem doradczym członek Zarządu.

5. Rada może uchwałą powołać do swego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji lub w inny sposób wspomagają w działalności Fundację.

6. Odwołanie członka Rady  może nastąpić w szczególności w przypadku:

a/ złożenia rezygnacji,

b/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,

c/ wyrządzenia szkody na majątku Fundacji,

d/ naruszenia postanowień niniejszego statutu,

e/ nie wypełniania lub nienależytego wypełniania  funkcji członka Rady

f/ podejmowania działań pozostających w sprzeczności z celami Fundacji lub godzących w jej interesy albo wizerunek publiczny,

g/ trwałej niezdolności do sprawowania funkcji.

7. Odwołanie członka Rady następuje bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3  składu Rady.

8. Członkowie Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w   tym organie w wysokości określonej przez Radę w odrębnej uchwale nie wyższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę pracowników, przysługujące za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

§ 26

1. Zarząd składa się z 1-3 osób, w tym Prezesa Zarządu a w przypadku Zarządu wieloosobowego z Prezesa, Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu. 

2. Zarząd powoływany jest uchwałą Rady na czas nieoznaczony. Rada może powierzyć określonej osobie funkcje członka Zarządu na czas określony, jednak nie dłuższy aniżeli 12 m-cy.

3. Rada odwołuje członka Zarządu w szczególności w przypadku:

a/ złożenia rezygnacji,

b/ podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

c/ choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do wykonywania funkcji,

d/ nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

e/ przekroczenia 75 roku życia,

f/ nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu

4. Rada powołuje członka Zarządu i określa jego funkcje w Zarządzie.

5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji, który jest jednocześnie Dyrektorem  Fundacji. Zakres kompetencji Dyrektora określa przyjęty przez Zarząd regulamin działania Zarządu,  zatwierdzony przez Radę Fundacji.

6. Do Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji i podejmowanie decyzji we wszystkich  sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady.

7. Zarząd w szczególności:

a/ kieruje działalnością Fundacji zgodnie z jej celami statutowymi i obowiązującymi przepisami  prawa,

b/ reprezentuje Fundację na zewnątrz,

c/ uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji po zaopiniowaniu przez Radę,

d/ sprawuje zarząd i nadzór nad majątkiem Fundacji,

e/ przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

f/ podejmuje decyzje o  połączeniu z inną fundacją o zbieżnych  celach i decyzję o likwidacji Fundacji, które wymagają zatwierdzenia przez  Radę Fundacji,

g/ ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników  Fundacji,

h/ odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz jej wyniki działalności finansowo- gospodarczej,

i/ podejmuje uchwałę o przystąpieniu do spółek i fundacji, która wymaga zatwierdzenia przez  Radę

j/  powołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów,

k/ ustala organizację wewnętrzną Fundacji i podejmuje decyzje o tworzeniu i likwidacji  zakładów gospodarczych,

l/  ustala regulamin działalności gospodarczej Fundacji,

ł/  uchwala regulamin działania Zarządu oraz zakres czynności poszczególnych jego członków,

m/ określa zasady wynagradzania pracowników.

n/  podejmuje decyzje o udzielaniu pożyczek z funduszu pożyczkowego Fundacji.

 

§ 27

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji jednoosobowo a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu Fundacji  jednoosobowo  lub dwaj inni członkowie Zarządu Fundacji łącznie.

§ 28

W przypadku Zarządu wieloosobowego posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 

§ 29

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Umowę o pracę z członkiem Zarządu zawiera Rada a w jej imieniu Przewodniczący.

3. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada.

4. Fundator może być członkiem Zarządu.

 

§ 30

 1. Decyzje organów wieloosobowych Fundacji zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą  większością głosów z wyjątkiem uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji oraz zmiany jej statutu, które muszą być podjęte większością ¾ głosów.

2.  Do prawomocności uchwał organów Fundacji wymagana jest obecność, co najmniej połowy składu ich członków.

3.Członkowie Rady i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie  ich  dotyczących.

§ 31  

 

Zbycie nieruchomości stanowiących własność Fundacji może nastąpić tylko za zgodą Rady.

 

Rozdział V

Zmiana statutu

 

§ 32

 

1.  Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji.

2.  Zmiany statutu mogą dotyczyć również celów Fundacji.

 

 

Rozdział VI

Działalność gospodarcza Fundacji

 

§ 33

 

Źródłem pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji jest również prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności:

a/ organizacja wystaw i targów handlowych,

b/ wykonywanie usług w zakresie reklamy i promocji podmiotów gospodarczych,

c/ prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej w sferze gospodarczej, kulturalnej, naukowej i społecznej,

d/ wykonywanie usług transportowych i remontowych,

e/ prowadzenie usług hotelarskich i gastronomicznych,

f/ organizowanie i obsługa zjazdów, konferencji i szkoleń naukowych,

g/ prowadzenie działalności produkcyjnej na bazie regionalnych surowców i przy wykorzystaniu  regionalnych mocy produkcyjnych. 

 

§ 34

 

Organizacja działalności gospodarczej:

a/ Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów,

b/ zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych,

c/ zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej zarządowi,

d/ decyzje o ustanowieniu zakładu oraz o powołaniu oraz odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd,

e/ decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd, który powołuje likwidatorów i sprawuje  nadzór nad ich działalnością,

f/ kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy,

g/ kierownik zakładu pracy jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładu,

h/ zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez

Zarząd. 

§ 35

 

1. Działalność gospodarcza Fundacji może również polegać na utworzeniu spółki prawa handlowego lub na wniesieniu wkładu pieniężnego lub materialnego do

istniejącej spółki.

2. Fundacja w tej spółce reprezentowana jest przez Dyrektora Fundacji.

 

§ 36

 

Składnikami majątkowymi przeznaczonymi na prowadzenie działalności gospodarczej są:

a/ część funduszu założycielskiego w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych),

b/ część zysków osiągniętych przez zakłady w wysokości określonej przez Zarząd,

c/ surowce, materiały, maszyny oraz urządzenia i inne środki produkcji nabyte z kwot wymienionych w pkt. a i b,

d/ inne składniki majątkowe przekazywane sukcesywnie przez Zarząd oraz udziały majątkowe w spółkach prawa handlowego.

 

§ 37

1. Składniki majątku Fundacji przekazywane są zakładom, wyodrębnionym pod względem ewidencyjnym i oddzielnie zarządzanym i są traktowane jako majątek

tych zakładów.

2. Pieniężne wkłady tego majątku oraz dochody zakładów są lokowane na rachunkach bankowych konkretnych zakładów.

 

§ 38

 

Działalność gospodarcza prowadzona jest na zasadach rachunku ekonomicznego i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

§ 39

1. Zakłady sporządzają w każdym roku kalendarzowym bilans i rachunek wyników, które podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd.

 2. Do kosztów obciążających działalność zakładów oprócz kosztów własnych, wlicza się również ustaloną przez Zarząd część wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

wypłaconymi urzędującym członkom Zarządu, jak też odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

 

§ 40

 1. Po zatwierdzeniu bilansu i rachunku wyników Zarząd podejmuje uchwałę o podziale  zysków z przeznaczeniem na:

a/ działalność statutową Fundacji,

b/ rozwój działalności zakładów.

2. Jeżeli wynik gospodarczy wykaże straty, zarząd przedstawia radzie sprawy wraz z odpowiednimi wnioskami co do potrzeby i możliwości kontynuowania przez zakłady dotychczasowej działalności oraz sposobu i źródła pokrycia strat.

 

§ 41

 

Zarząd określa wielkość zatrudnienia w zakładach, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia.

§ 42

 

Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu stosownie do obowiązujących zasad.

 

§ 43

 

Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.

 

§ 44

 

Wydatki w walutach obcych ponoszone w kraju i zagranicą są finansowane z posiadanych przez Fundację zagranicznych środków płatniczych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

§ 45

 

Zbycie i obciążanie środków trwałych, wchodzących w skład majątku zakładu, o wartości przekraczającej kwotę oznaczoną przez Zarząd, jak również zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakładu w wysokości przewyższającej kwotę ustaloną przez Zarząd wymaga decyzji Zarządu, chociażby pełnomocnictwo udzielone kierownikowi zakładu obejmowało te czynności.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 46

 

1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną  fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w formie uchwały, która wymaga zatwierdzenia  przez Radę.

 

§ 47

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec  wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w formie uchwały, która wymaga zatwierdzenia przez Radę.

3. Uchwała w sprawie likwidacji musi określać tryb likwidacji i przeznaczenie likwidowanego majątku.

4.  O likwidacji Fundacji Rada zawiadamia ministra nadzorującego.

 

§ 48

 

Majątek pozostały po likwidacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art.5 ust.4 ustawy o fundacjach, na rzecz instytucji zajmujących się ochroną środowiska i działających w gminie Łukta, i którym minister nadzorujący, decyzją wydaną w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rządu ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej, przeznaczy środki na realizację celów zbieżnych z celami Fundacji.

 

§ 49

 

Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

 

  § 50

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

 

Zarząd Fundacji

 

  • Facebook
  • Twitter
  • NK
  • Wykop
  • Gadu-Gadu
  • Blogger
  • MySpace

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji