Menu

Nasze działania

E-stypendysta: platforma edukacyjno informacyjna
Pożyczka Unijna Pożyczka Inwestycyjna z Premią PIzP
Zwązek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłeki
Rzetelna Firma
Program Regionalny
RSU KSU

Sprzęt

Wyniki wyboru oferty na dostawę sprzętu – 14.11.2011 r.

Dodatkowa informacja uzupełniająca minimalne wymagania dotyczące sprzętu – 08.11.2011 r.

Łukta, dnia 03 listopada 2011 roku
Znak sprawy: ZO – 04/IOB/2011

ZAPYTANIE CENOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

Tel. 89 647 51 84, tel./fax. 89 647 52 50

NIP 741-15-33-316

 

2. PRZEDMIOT ZAPYTANIA: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego / biurowego

w ramach projektu pn. „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – rozwój instytucjonalny Fundacji Rozwoju Regionu Łukta – Instytucji Otoczenia Biznesu”. Parametry techniczne sprzętu komputerowego / biurowego zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 dołączonego do niniejszego zapytania cenowego. Sprzęt należy dostarczyć do siedziby Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta i zmontować oraz zainstalować w odpowiednich pomieszczeniach zgodnie z ustaleniami określonymi z zamawiającym.

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Sprzęt komputerowy / biurowy należy dostarczyć, zamontować i zainstalować najpóźniej do dnia 28 listopada 2011 roku.

 

4. OKRES GWARANCJI:

Na dostarczony sprzęt komputerowy / biurowy wykonawca udziela gwarancji zgodnie z formularzem oferty.

 

5. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w Fundacji Rozwoju Regionu Łukta

ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta, pok. nr 3, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera. Termin składania ofert upływa dnia 14 listopada 2011 r. o godz. 14.30. Decyduje data wpływu oferty do FRRŁ. Na dole koperty zawierającej ofertę należy dopisać: Postępowanie ofertowe na dostawę wyposażenia biurowego. Oferta powinna zawierać cenę brutto wyżej wymienionej usługi.

 

6. TERMIN OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 listopada 2011 r. o godz. 15:00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta, pok. nr 3.

 

7. KRYTERIUM WYBORU:

Lp. Kryterium Ocena Waga Max. liczba punktów
1. Cenę brutto zamówienia 1-5 10 50
2. Parametry techniczne sprzętu komputerowego / biurowego 1-5 8 40
3. Gwarancja (wyliczona na podstawie średniej) 1-5 2 10
Razem 100

Każde z trzech wymienionych kryteriów będzie ocenione na wg skali od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. Oceny zostaną przemnożone przez wagę ustaloną dla danego kryterium i w ten sposób uzyskana zostanie liczba punktów oceny danego kryterium. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o wskazane kryteria.

 

8. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Na podstawie faktur VAT, płatnych w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. Faktury zostaną wystawione przez wykonawcę po przyjęciu przez Zamawiającego protokołu odbioru i zainstalowania sprzętu komputerowego / biurowego w siedzibie Fundacji.

 

9. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTATKTU Z WYKONAWCAMI:

W przypadku pytań, uprzejmie proszę kontaktować się z Panią Barbarą Gałązka,

tel. (089) 647-51-84, e-mail: b.galazka@frrl.org.pl.

 

10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1.
Pod uwagę należy wziąć parametry opisane w załączniku nr 2.

 

11. ZAŁĄCZNIKI:

  • Facebook
  • Twitter
  • NK
  • Wykop
  • Gadu-Gadu
  • Blogger
  • MySpace

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji