Menu

Nasze działania

E-stypendysta: platforma edukacyjno informacyjna
Pożyczka Unijna Pożyczka Inwestycyjna z Premią PIzP
Zwązek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłeki
Rzetelna Firma
Program Regionalny
RSU KSU

Przetarg

21.03.2011 r. – OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
Adaptacja poddasza nieużytkowego budynku Fundacji na pomieszczenia biurowe o wartości szacunkowej powyżej kwoty 14.000 euro

Status: roztrzygnięty
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Zamawiający: Fundacja Rozwoju Regionu Łukta
Finansowanie: Dofinansowane

Nr UZP: 54849-2011
Termin składania ofert: 2011 – 03 – 14 10:00
Termin otwarcia ofert: 2011 – 03 – 14 11:00

Ogłoszono dnia 2011-02-16 przez: Barbara Gałązka

 

TREŚĆ

Nr sprawy ZP – 01/PN/2011 Łukta, dnia 16 lutego 2011 r.
Łukta: Adaptacja poddasza nieużytkowego budynku Fundacji na pomieszczenia biurowe o wartości szacunkowej powyżej kwoty 14.000 euro
Numer ogłoszenia: 54849 – 2011; data zamieszczenia: 16.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. NAZWA I ADRES: Fundacja Rozwoju Regionu Łukta , ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 647 52 50, faks 89 647 52 50.
  Adres strony internetowej zamawiającego: frrl.org.pl
 2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja poddasza nieużytkowego budynku Fundacji na pomieszczenia biurowe o wartości szacunkowej powyżej kwoty 14.000 euro.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na adaptacji poddasza nieużytkowego budynku Fundacji Rozwoju Regionu Łukta na pomieszczenia biurowe w ramach projektu Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – rozwój instytucjonalny Fundacji Rozwoju Regionu Łukta – Instytucji Otoczenia Biznesu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, zgodnie z dokumentacją projektową, obejmującą w szczególności: demontaż posadzki z desek na legarach, zdjęcie ocieplenia ze stropu nad parterem, przebudowa konstrukcji dachu – likwidacja jednego słupa drewnianego, rozebranie pokrycia dachu pod projektowane okna połaciowe i nowe kominy wentylacyjne i jeden spalinowy, wykucie w stropie nad parterem otworów dla instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o., wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych z rur Spiro, montaż projektowanych okien połaciowych – 4 sztuki, ułożenie warstw izolacji termicznej i paroizolacji poddasza, wykonanie ław kominiarskich, naprawa pokrycia dachu w miejscach rozbiórki na okna i nowe kominy, wykonanie nowych i naprawa istniejących zdemontowanych obróbek blacharskich, demontaż ościeżnicy i drzwi stalowych przeciwpożarowych, montaż nowych drzwi płytowych w miejsce stalowych, demontaż okien PCV, wyburzenie filarów międzyokiennych, montaż nowych okien PCV, wykonanie warstw izolacyjnych i podkładowych posadzek, uszczelnienie wpustów podłogowych i przejść instalacji, montaż szkieletowych ścianek działowych wg rysunku rzutu poddasza, montaż ścianek podokiennych i obłożenie skosów poddasza płytą GKF, wykonanie sufitu podwieszonego z płyty GKF na ruszcie systemowym, obudowa ist. słupów drewnianych, wykonanie tynków cementowo – wapiennych kat. III + szpachlowanie, ułożenie glazury na ścianach z umywalkami (pomieszczenia mokre), osadzenie ościeżnic i drzwi wewnątrz lokalowych, ułożenie i listowanie posadzek z wykładzin dywanowych i paneli, montaż instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, telefonicznej, komputerowej, inne roboty. Wszystkie elementy drewniane konstrukcji należy zabezpieczyć solnymi preparatami i ognioodpornymi do granicy trudno zapalności i zabezpieczającej przed korozją biologiczną. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację budowy od momentu przekazania placu budowy do dnia zakończenia robót oraz końcowego odbioru. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć budowę na czas trwania robót do dnia ich zakończenia i końcowego odbioru. Roboty prowadzone będą na obiekcie czynnym, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia na własny koszt dostępu do remontowanej części obiektu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.40.00.00-1, 45.32.30.00-7, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.42.11.46-9, 45.42.11.52-4, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.33.12.20-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 6.800 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Posiada wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia, przy czym za takie roboty Zamawiający uzna: – roboty obejmujące wykonanie remontu w obiektach czynnych – przynajmniej 2 zadań dotyczących przebudowy lub budowy obiektów o wartości nie mniejszej niż 200000 złotych brutto każde
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1) Co najmniej jednym Kierownikiem budowy, który: a) posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności; b) posiada staż pracy na stanowisku kierownika robót o specjalności konstrukcyjno-budowlanej od chwili uzyskania uprawnień minimum 3 lat. 2) Co najmniej jednym Kierownikiem robót sanitarnych, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. 3) Co najmniej jednym kierownikiem robót elektrycznych, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. 4) Co najmniej jednym kierownikiem robót z uprawnieniami telekomunikacyjnych bez ograniczeń, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1) Posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2) Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż na zaoferowaną kwotę w ofercie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – Termin udzielonej gwarancji – 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.zmiana wynagrodzenia Wykonawcy – jeżeli zmiana wynagrodzenia będzie korzystna dla Zamawiającego; 2.zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy oraz jeżeli będzie korzystna dla Zamawiającego lub konieczność zmiany terminu wynika ze zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy; 3. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy 4. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy 5.zmiana terminów płatności – jeżeli zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego 6.zmiana podatku VAT – jeżeli w trakcie realizacji umowy taka zmiana nastąpi

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: frrl.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Fundacja Rozwoju Regionu Łukta ul. Mazurska 30; 14-105 Łukta.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Fundacja Rozwoju Regionu Łukta ul. Mazurska 30; 14-105 Łukta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W finansowaniu zamówienia biorą udział środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

 • Facebook
 • Twitter
 • NK
 • Wykop
 • Gadu-Gadu
 • Blogger
 • MySpace

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji