Menu

Nasze działania

E-stypendysta: platforma edukacyjno informacyjna
Pożyczka Unijna Pożyczka Inwestycyjna z Premią PIzP
Zwązek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłeki
Rzetelna Firma
Program Regionalny
RSU KSU

POŻYCZKA ROZWOJOWA – nabór wniosków został wstrzymany

Olsztyn Ełk Szczytno Węgorzewo Iława Ostróda Dobre Miasto

 

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta” w ramach Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych w skład, którego wchodzą:

 • Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo
 • Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
 • Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

realizuje projekt pn. Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” Poddziałanie 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Wartość projektu, zgodnie z Umową Operacyjną Nr 2/RPWM/14119/2020/II/DIF/238 z dnia 05 marca 2020 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy, a Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy „Pożyczka Rozwojowa” wynosi 3 000 000 zł, co w całości stanowi wkład Funduszy Europejskich. Łączna wartość projektu wynosi 3 529 411,76 zł

POŻYCZKA ROZWOJOWA

ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” Poddziałanie 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF).

dla kogo:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy działający na rynku nie dłużej niż 3 lata, prowadzący działalność gospodarczą na terenie woj. warmińsko-mazurskiego

kwota:

 • wartość Pożyczki Rozwojowej nie może być niższa niż 5 000 zł oraz wyższa niż 1 000 000 zł
 • wartość udzielonych jednostkowych pożyczek rozwojowych jednemu przedsiębiorcy nie może być wyższa niż 1 500 000 zł

okres spłaty:

 • maksymalny okres spłaty Pożyczki Rozwojowej nie może być dłuższy niż 96 miesięcy (8 lat)
 • maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 12 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki

oprocentowanie:

 • stałe 0,02% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis dla inwestycji realizowanych na Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI)
 • stałe 0,04% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis dla inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego tj.: drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości, ekonomia wody
 • stałe od 0,9% do 4,2% w stosunku rocznym, na warunkach rynkowych

opłaty i prowizje:

 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki

przeznaczenie Pożyczki Rozwojowej:

 • przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym umożliwiające wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej produktywności, potencjału rozwojowego
 • przedsięwzięcia łączące koszty o charakterze inwestycyjnym i obrotowym (maksymalnie do 50% udziału w jednostkowej pożyczce ogółem) mające na celu wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa bądź realizację nowych projektów (np. aktywność mającą na celu ustabilizowanie obecnej pozycji firmy na rynku, wzmocnienie wykorzystania mocy produkcyjnej)
 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% pożyczki

Pożyczka Rozwojowa nie może być przeznaczona na:

 • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów  UE,  a także  innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej
 • refinansowanie zadłużenia, w tym spłat pożyczek i kredytów
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub celów konsumpcyjnych

rozliczenie pożyczki:

 • wydatkowanie środków z pożyczki musi zostać należycie udokumentowane przez Ostatecznego Odbiorcę w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. Pośrednik Finansowy może przyjąć do rozliczenia dokument potwierdzający wydatkowanie Pożyczki wystawiony z datą wcześniejszą, pod warunkiem, że pozyska on wiarygodne dowody, że przedstawiony dokument nie został opłacony przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki
 • w uzasadnionych przypadkach i na wniosek Ostatecznego Odbiorcy termin, o którym mowa może ulec wydłużeniu maksymalnie o 90 dni ze względu na charakter inwestycji dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego, wystawiony nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki
 • przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać, że kwota pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona, w cenach brutto niezależnie od tego czy przedsiębiorca jest czynnym płatnikiem VAT

 

 W celu ubiegania się o pożyczkę zapraszamy do kontaktu:

 

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta

tel. 89 647 51 84

www.frrl.org.pl

 

Punkt Pożyczkowy w Działdowie
ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

tel. 23 697 06 61

email: pozyczki@darsa.pl

www.darsa.pl

Punkt Pożyczkowy w Szczytnie
ul. Odrodzenia 40, 12-100 Szczytno

tel. 571 293 195

email: pozyczki@darsa.pl

Punkt Pożyczkowy w Ełku
Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu ul. Jana i Hieronima Małeckich 3 lok. 2, 19-300 Ełk

tel. 572 222 050

email: biuro@fundacjawnb.org.pl

 

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”
ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

tel. 89 625 36 51

www.nida.pl

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin

Karta produktu

Gminy województwa warmińsko-mazurskiego z preferencjami do OSI

Inteligentne Specjalizacje

Tabela opłat i prowizji

Wzór Umowy Inwestycyjnej na warunkach rynkowych

Załączniki nr 1 i 3 do Umowy Inwestycyjnej

Załączniki nr 5 do Umowy Inwestycyjnej

Załączniki nr 6 do Umowy Inwestycyjnej

Wzór Umowy Inwestycyjnej z pomocą de minimis

Upoważnienia dla Konsumenta

Upoważnienia dla Konsumenta i Przedsiębiorcy

Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami – kolor

Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami – mono

 • Facebook
 • Twitter
 • NK
 • Wykop
 • Gadu-Gadu
 • Blogger
 • MySpace

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji