Menu

Nasze działania

E-stypendysta: platforma edukacyjno informacyjna
Pożyczka Unijna Pożyczka Inwestycyjna z Premią PIzP
Zwązek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłeki
Rzetelna Firma
Program Regionalny
RSU KSU

“Pożyczka inwestycyjno-obrotowa”

 

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta w ramach Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych w skład, którego wchodzą:

 • Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo
 • Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
 • Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

realizuje projekt pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Wartość projektu, zgodnie z Umową Operacyjną Nr 2/RPWM/3021/2022/I/DIF/Z/441 z dnia 26 kwietnia 2022 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy, a Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy „Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa” wynosi 6 000 000 zł, co w całości stanowi wkład Funduszy Europejskich. Łączna wartość projektu wynosi 6 315 789,47 zł.

Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do udzielenia, wypłacenia oraz rozliczenia co najmniej 4 Jednostkowych Pożyczek Inwestycyjno-Obrotowych PIO Ostatecznym Odbiorcom z terenu OSI Obszarów marginalizacji zgodnie ze Strategią rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2030 r. Obszary zagrożone trwałą marginalizacją to:

 • Gminy miejsko-wiejskie: Biała Piska, Bisztynek, Kisielice, Korsze, Lidzbark, Mikołajki, Miłakowo, Orneta, Orzysz, Pieniężno, Reszel, Ruciane Nida, Ryn, Sępopol, Susz, Zalewo,
 • Gminy wiejskie: Banie Mazurskie, Barciany, Bartoszyce, Biskupiec, Braniewo, Budry, Dubeninki, Działdowo, Godkowo, Górowo Iławeckie, Grodziczno, Grunwald, Kalinowo, Kętrzyn, Kolno, Kowale Oleckie, Kozłowo, Lelkowo, Lubomino, Małdyty, Markusy, Miłki, Nowe Miasto Lubawskie, Piecki, Płoskinia, Płośnica, Pozezdrze, Prostki, Rozogi, Rychliki, Srokowo, Stare Juchy, Świętajno, Wieliczki, Wilczęta, Wydminy.

DLA KOGO

 • mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy najpóźniej na dzień zawarcia umowy pożyczki prowadzą działalność dłużej niż 3 lata i posiadają siedzibę lub oddział na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

  • z obszarów inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego „żywność wysokiej jakości
  • lub podmiotów z wybranych branż dotkniętych skutkamiCovid – 19 o PKD:

  Turystyka:

   

  Dział 55 – Zakwaterowanie, tj.

  • Podklasa 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  • Podklasa 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego- zakwaterowania,
  • Podklasa 55.30.Z Pola kempingowe,
  • Podklasa 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,

  Dział 79 –Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane.

   

  Gastronomia:

  • Podklasa 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
  • Podklasa 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów.

  Wymagane jest aby Ostateczny Odbiorca posiadał co najmniej jeden z wyżej wymienionych PKD na dzień złożenia wniosku o udzielenie pożyczki.

 

KWOTA

 • wartość jednostkowej PIO nie może być niższa niż 10 000,00 zł oraz wyższa niż 500 000,00 zł.
 • Jeden Ostateczny Odbiorca może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Inwestycyjno-Obrotowej PIO nie więcej niż jedną Jednostkową Pożyczkę.

 

OPROCENTOWANIE

 • zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis 2,91%
 • na warunkach rynkowych 6,6% do 9,9% 

 

OKRES SPŁATY

 • maksymalny okres spłaty PIO nie może być dłuższy niż 84 miesiące (7 lat) od momentu jej uruchomienia, tj. od wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej PIO.
 • dopuszczalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 12 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej PIO.
PRZEZNACZENIE
 • inwestycje realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego związane z koniecznością dostosowania się do nowych warunków rynkowych np. inwestycje w nieruchomości, zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, zakup środków trwałych, procesy i narzędzia teleinformatyczne;
 • aktywa obrotowe do wysokości nie większej niż 50% Jednostkowej Pożyczki, w postaci zapasów, towarów, materiałów, produktów gotowych, półproduktów, produktów w toku, zaliczek na dostawy krótkoterminowe, przy czym ich przeznaczenie musi być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie, co oznacza, że wydatki związane z takim zakupem nie mogą być jedynymi wydatkami finansowanymi pożyczką.

Pożyczka może finansować do 100% wydatków w ramach Inwestycji Ostatecznego Odbiorcy.

Z Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto z podatkiem VAT, bez względu na to czy Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Wsparcie może obejmować zakup nowych jak i używanych środków trwałych.

 

Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa PIO nie może być przeznaczona m.in. na:

 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału,
 • finansowanie środków transportu (dotyczy również jachtów i łodzi)
 • refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki zostały już poniesione (tj. opłacone);
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych Pożyczkobiorcy;
 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej.
ROZLICZENIE POŻYCZKI
 • wydatkowanie środków z pożyczki musi zostać należycie udokumentowane przez Ostatecznego Odbiorcę w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. Pośrednik Finansowy może przyjąć do rozliczenia dokument potwierdzający wydatkowanie Pożyczki wystawiony z datą wcześniejszą, pod warunkiem, że pozyska on wiarygodne dowody, że przedstawiony dokument nie został opłacony przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki;
 • w uzasadnionych przypadkach i na wniosek Ostatecznego Odbiorcy termin, o którym mowa może ulec wydłużeniu maksymalnie o 90 dni ze względu na charakter inwestycji;
 • przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać, że kwota pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona, w cenach brutto niezależnie od tego czy przedsiębiorca jest czynnym płatnikiem VAT.
RODZAJE ZABEZPIECZEŃ
 • weksel in blanco Ostatecznego Odbiorcy wraz z deklaracją wystawcy weksla;
 • poręczenie spłaty pożyczki według prawa cywilnego lub wekslowego, udzielone przez osoby trzecie, w tym osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorców, krajowe instytucje rządowe, samorządowe lub pozarządowe, o dobrej kondycji finansowej;
 • hipoteka na nieruchomości;
 • przeniesienie własności rzeczy ruchomej (przewłaszczenie) na zabezpieczenie;
 • zastaw rejestrowy;
 • przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia składników majątku;
 • blokada środków na rachunku bankowym Ostatecznego Odbiorcy albo innej osoby, połączona z przyjęciem nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania przez Pośrednika Finansowego środkami zdeponowanymi na tym rachunku;
 • przystąpienie do długu;
 • inne zabezpieczenie dopuszczalne przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek pożyczkowy PIO

Wykaz wymaganych dokumentów do wniosku o pożyczkę

Zał. nr 1 do Wniosku BIZNESPLAN KPiR

Zał. nr 1 do Wniosku BIZNESPLAN Pełna księgowość

Zał. nr 1 do Wniosku BIZNESPLAN Ryczałt

Zał. nr 2 do Wniosku Ośw. Ostatecznego Odbiorcy będącego osobą fizyczną

Zał. nr 3 do Wniosku Ośw. Ostatecznego Odbiorcy niebędącego osobą fizyczną

Zał. nr 4 do Wniosku Ośw. Poręczyciela i Małżonka Poręczyciela

Zał. nr 5 do Wniosku Oświadczenie pożyczkobiorcy Kwalifikacja PKD

Zał. nr 6 do Wniosku Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MSP

Upoważnienia dla Konsumenta i Przedsiębiorcy

Wniosek o pomoc de minimis

Oświadczenie o korzystaniu lub nie korzystaniu z pomocy de minimis

Oświadczenie o korzystaniu lub nie korzystaniu z pomocy do wnioskowanej inwestycji

Formularz informacji

 

Wniosek pożyczkowy z załącznikami (ZIP)

 

1_Regulamin

2_Karta Produktu

3_Tabela opłat i prowizji

 

 

 • Facebook
 • Twitter
 • NK
 • Wykop
 • Gadu-Gadu
 • Blogger
 • MySpace

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji