Menu

Nasze działania

E-stypendysta: platforma edukacyjno informacyjna
Pożyczka Unijna Pożyczka Inwestycyjna z Premią PIzP
Zwązek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłeki
Rzetelna Firma
Program Regionalny
RSU KSU

Pożyczka Unijna Pożyczka Inwestycyjna z Premią PIzP – nabór wniosków został wstrzymany

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

 

 

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta w ramach Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych w skład, którego wchodzą:

 1. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta;
 2. Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo;
 3. Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, ul. Pl. Zwycięstwa 16/3, 19-500 Gołdap;
 4. Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica.

realizuje projekt pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty Finansowe”, Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020.

Wartość projektu, zgodnie z podpisaną w dniu 13 marca 2018 r. Umową Operacyjną pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy, a Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy „Pożyczka Inwestycyjna z Premią” wynosi 30 000 000 zł, co w całości stanowi wkład Funduszy Europejskich. Łączna wartość projektu wynosi 36 144 578,31 zł.

 

DLA KOGO

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy mający siedzibę lub oddział i prowadzący działalność gospodarczą na terenie woj. warmińsko-mazurskiego

KWOTA

 • wartość jednostkowej PIzP nie może być niższa niż 5 000,00 zł oraz wyższa niż 1 000 000,00 zł.
 • maksymalne łączne zaangażowanie środków Instrumentu Finansowego wobec jednego przedsiębiorcy z tytułu udzielonych pożyczek, liczone na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki, nie może być wyższe niż 1 500 000, 00 zł.

OPROCENTOWANIE

 • stałe 0,08% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis dla inwestycji realizowanych na Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI)
 • stałe 0,11% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis dla inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego
 • stałe od 0,9% do 4,2% w stosunku rocznym, na warunkach rynkowych.

OKRES SPŁATY

 • maksymalny okres spłaty PIzP nie może być dłuższy niż 96 miesięcy (8 lat) od momentu jej uruchomienia, tj. od wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej PIzP.
 • dopuszczalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 12 miesięcy (nie później niż 24 miesiące przed zakończeniem spłaty pożyczki), przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej PIzP.

OPŁATY I PROWIZJE

 • Pośrednik Finansowy nie pobiera za udzielenie pożyczki żadnych opłat i prowizji.

KOSZTY KWALIFIKOWANE DO FINANSOWANIA PIzP

 • maszyny i sprzęt produkcyjny (przedsięwzięcia rozwojowe, np. modernizacja środków produkcji, wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących miejsc pracy),
 • nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK),
 • innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitujących, innowacji w skali przedsiębiorstwa.
 • inne, takie jak inwestycje w budynki w tym ich remonty, zakup środków transportu, zakup wyposażenia itp.
 • zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy.

Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, zgodnie z przepisami prawa unijnego.

 

Możliwe jest stosowanie premii w postaci subsydiowania odsetek do wybranych przedsięwzięć.

Pośrednik Finansowy może udzielić premii w postaci subsydiowania odsetek Ostatecznym Odbiorcom, w przypadku projektów o szczególnym potencjale rozwojowym dla regionu, w tym: przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych gazów do środowiska, realizowanych na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej, wysokiej stopie bezrobocia, ukierunkowanych na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym lub ofertowym, przyczyniających się do tworzenia trwałych miejsc pracy.

Premia udzielana jest poprzez obniżenie o 50% wartości poszczególnych rat odsetkowych spłacanych przez Ostatecznego Odbiorcę do łącznej wysokości 75 000 zł na jednego Ostatecznego Odbiorcę.

Ostateczny Odbiorca zostanie zakwalifikowany do skorzystania z premii w postaci subsydiowania odsetek po spełnieniu co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów:

 • przedstawił opinię wyspecjalizowanej jednostki potwierdzającą, że inwestycja przyczyni się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych gazów do środowiska;
 • inwestycja jest realizowana na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej;
 • inwestycja jest realizowana na obszarze o wysokiej stopie bezrobocia tj. określającym obszary o stopie bezrobocia wyższej od średniego poziomu bezrobocia dla województwa warmińsko-mazurskiego;
 • inwestycja jest ukierunkowana na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym lub ofertowym;
 • inwestycja przyczynia się do tworzenia trwałych miejsc pracy.

POŻYCZKA INWESTYCYJNA Z PREMIĄ (PIzP) NIE MOŻE BYĆ PRZEZNACZONA NA:

 • refinansowanie zadłużenia, w tym spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów,
 • spłata zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy,
 • finansowanie celów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP,
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub celów konsumpcyjnych,
 • współfinansowanie wydatków z innych Funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych,
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 • finansowanie likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych,
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • finansowanie przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa,
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba, że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • finansowanie w całości inwestycji, w zakresie zakupu nieruchomości zarówno mieszkalnych jak i użytkowych.

ROZLICZENIE POŻYCZKI

 • wydatkowanie środków z pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty przedmiotowej pożyczki. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego. Przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać, że kwota pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona, w cenach brutto przedsiębiorcom ubiegającym się o finansowanie, niezależnie od tego czy przedsiębiorca jest czynnym płatnikiem VAT.

CEL POŻYCZKI

Niwelowanie luki finansowej w dostępie do finansowania zewnętrznego, tj. motywowanie docelowych odbiorców wsparcia do podejmowania działań mających na celu stabilizację rynkową przedsiębiorstwa, jego rozwój, rozbudowę oraz poprawę potencjału konkurencyjnego, a także inwestowanie w rozwój istniejącej, jak i tworzenie nowej infrastruktury przedsiębiorstw. Ponadto, wsparcie ukierunkowane będzie na tworzenie efektu zachęty – pomoc finansową otrzymają w szczególności projekty o wysokim stopniu innowacyjności, oparte o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, wpływające na rozwój inteligentnych specjalizacji regionu, tj. drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości i ekonomia wody.

 

W ramach projektu preferowane będą projekty realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji zgodnie ze Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 z dnia 25 czerwca 2013 r. tj.: obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej, obszary o słabym dostępie do usług publicznych, obszary przygraniczne oraz inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego tj.: drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości, ekonomia wody.

 

 

Dokumenty do pobrania


 • Facebook
 • Twitter
 • NK
 • Wykop
 • Gadu-Gadu
 • Blogger
 • MySpace

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji