Menu

Nasze działania

E-stypendysta: platforma edukacyjno informacyjna
Zwązek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłeki
Rzetelna Firma
Program Regionalny
RSU KSU

Kto może dostać stypendium pomostowe

Program Stypendiów Pomostowych realizowany jest w całej Polsce. Jego koordynatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi.

Stypendia kierowane są do maturzystów, którzy spełnią wszystkie poniższe kryteria:

 • ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i są maturzystami z 2015 roku,
 • zostali przyjęci na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych
 • mieszkają na terenie gmin: Łukta, Gietrzwałd, Miłomłyn, Morąg lub Ostróda (bez miasta). Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
 • pochodzą z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
 • osiągnięty na maturze wynik minimum 90 pkt. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 • Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
 • Liczbę punktów uzyskanych na egzaminie zdawanym na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 • Tak wyliczone liczby punktów dla poszczególnych przedmiotów sumujemy i wpisujemy do wniosku.
JEŚLI ZDAWAŁEŚ MATURĘ MIĘDZYNARODOWĄ
Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na maturze międzynarodowej zostanie opublikowany w czerwcu 2015.

Procedura przyznania stypendium:

 • Fundacja Rozwoju Regionu Łukta informuje tegorocznych maturzystów (MATURA 2015!!) o możliwości ubiegania się o stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.
 • Kandydaci składają do Fundacji Rozwoju Regionu Łukta wniosek o stypendium wraz z załącznikami – do 3 sierpnia 2015 r.
 • Kandydat do stypendium po uzyskaniu rekomendacji Fundacji wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2015 r. do 17 sierpnia 2015 r. do godziny 16.00. Po zakończeniu wypełniania wniosku drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymał rekomendację w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015 r.
 • Fundacja Rozwoju Regionu Łukta do 1 września 2015 roku sprawdza prawidłowość złożonych dokumentów i przesyła je do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP).
 • FEP w terminie do 5 października 2015 roku ogłasza listę stypendystów.
 • FEP powiadamia pisemnie stypendystów o przyznaniu stypendiów.
 • Stypendium w wysokości 5.000 zł wypłacane jest w 10-ciu ratach miesięcznych po 500 zł każda od października do lipca.
 • Warunkiem  otrzymania stypendium jest:

 w I semestrze – spełnieniem kryteriów określonych powyżej oraz przedłożenie FEP do 20 października 2015 roku zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów,

 w II semestrze – przedłożenie FEP do 14 marca 2016 roku zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu I semestru.

Inne szczegółowe warunki przyznania stypendium określa Regulamin oraz umowa stypendialna.

Procedura otrzymania rekomendacji z Fundacji Rozwoju Regionu Łukta:

 • musisz spełniać powyższe kryteria;
 • złożyć do 3 sierpnia 2015 roku do Fundacji  następujące załączniki: wniosek stypendialny,  dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2015 roku: załącznik do wniosku – oświadczenie,  zgodę na przetwarzanie danych: załącznik 2, kserokopię świadectwa dojrzałości, a także zaświadczenie o przyjęciu na studia.

Po otrzymaniu rekomendacji należy złożyć wniosek on-line. (patrz wyżej procedura przyznania stypendium).

 • Facebook
 • Twitter
 • NK
 • Wykop
 • Gadu-Gadu
 • Blogger
 • MySpace

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji